Storioni Concours Reglement

Het Storioni Festival Concours 2021 vindt plaats in mei 2021. Door de huidige beperkingen i.v.m. COVID19 wordt de voorronde online gehouden en wordt er ook van de ensembles gevraagd een video-pitch in te dienen met hun originele idee om streaming concerten aantrekkelijker te maken voor het online publiek. De finale vindt plaats op zaterdag 22 mei in Eindhoven. 

 

 1. Kamermuziekensembles bestaande uit minimaal twee en maximaal tien leden mogen deelnemen. 
 2. De leden van het ensemble studeren allen aan een Nederlands of Vlaams conservatorium, of zijn daarvan maximaal vier jaar geleden afgestudeerd. 
 3. Ook strijkkwartetten van de Nederlandse Strijkkwartet Academie mogen zich aanmelden. 
 4. Het repertoire voor de voorronde bestaat een eigen keuze van twee werken voor kamermuziekensemble uit contrasterende stijlperiodes. Uitgezonderd zijn werken uit de Barok en Renaissance en werken voor solo-instrument met begeleiding. 
 5. Video’s voor de voorronde kunnen worden opgenomen in minimaal 1 en maximaal 2 bestanden op Youtube of Vimeo. De lengte van de video(‘s) is, opgeteld, maximaal 15 minuten. De afzonderlijke video’s mogen niet worden bewerkt of geedit. Het is toegestaan om niet alle delen van een werk op te nemen indien dat werk uit meerdere delen bestaat. 
 6. De video-opnamen moeten vrij van uitvoeringsrechten beschikbaar worden gesteld via Youtube of Vimeo. 
 7. Pitch: de deelnemende ensembles plaatsen voor het Concours een video op Youtube of Vimeo van maximaal 2 minuten hun idee om streaming concerten aantrekkelijker te maken voor een online publiek.
 8. De afbeeldingen van het ensemble en/of de leden worden via een hyperlink beschikbaar gesteld en moeten vrij van rechten kunnen worden gebruikt door de organisatie van het Storioni Festival. 
 9. Deadline voor aanmelden is 01-05-2021, 17.00 uur, CET. 
 10. Deelname en aanmelden loopt via het online formulier.
 11. De finale vindt plaats op 22 mei 2021. Tijd en locatie worden binnenkort bekendgemaakt.
 12. De jury bestaat uit o.a. Marjolijn Sengers, Masa Spaan, het Storioni Trio. De overige juryleden worden binnenkort bekendgemaakt.
 13. Prijzen: het winnende ensemble krijgt een uitnodiging voor een optreden in het Storioni Festival 2022, een optreden op een lunchconcert in Muziekgebouw Eindhoven en een live radio-optreden vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw. Daarnaast brengt het Storioni Trio de winnaar in contact met programmeurs van een aantal zalen in Nederland en gaan we zorgen voor media-aandacht.

Rules Storioni Concours [English version]

The Storioni Festival Competition 2021 will take place in May 2021. Due to the current restrictions of COVID19, the preliminary round will be held online and the ensembles will also be asked to submit a video pitch with their original idea to make streaming concerts more attractive for online viewing audience. The Final will take place on Saturday, May 22 in Eindhoven.

 1. Chamber music ensembles consisting of a minimum of two and a maximum of ten members may participate.
 2. The members of the ensemble all study at a Dutch or Flemish conservatoire, or have graduated no more than four years ago.
 3. String quartets from the Nederlandse Strijkkwartet Academie can also register.
 4. The repertoire for the preliminary round consists of a choice of two works for chamber music ensemble from contrasting style periods. Exceptions are works from the Baroque and Renaissance and works for solo instrument with accompaniment.
 5. Videos for the preliminary round can be recorded in a minimum of 1 and a maximum of 2 files on Youtube or Vimeo. The total length of the video (s) is a maximum of 15 minutes. The individual videos must be recorded in 1 take and may not be edited. It is permitted not to include all parts of a work if that work consists of several parts.
 6. The video recordings must be made available free of performance rights via Youtube or Vimeo.
 7. Pitch: for the competition, the participating ensembles post a video on Youtube or Vimeo of a maximum of 2 minutes with their idea how to make streaming concerts more attractive to an online audience.
 8. The images of the ensemble and / or the members are made available via a hyperlink and must be free of rights for use by the Storioni Festival organization.
 9. Deadline for registration is May 1st 2021 at 5 p.m. CET.
 10. Participation and registration is done via the online form.
 11. The Final will take place on May 22, 2021. Time and location will be announced shortly.
 12. The jury consists of, among others, Marjolijn Sengers, Masa Spaan, the Storioni Trio. The other jury members will be announced shortly.
 13. Prizes: the winning ensemble will receive an invitation for a performance at the Storioni Festival 2022, a performance at a lunchtime concert in Muziekgebouw Eindhoven and a live radio-performance from the Spiegelzaal of the Concertgebouw in Amsterdam. In addition, the Storioni Trio will put the winner in contact with programmers from a number of theaters in The Netherlands and we will ensure media attention.